Privacy statement

Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters, Sappen (FWS) acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Wij gaan zorgvuldig om met privacy en privacygevoelige gegevens binnen de grenzen van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. Dat houdt in dat wij:

In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en andere informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

FWS is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23-05-2018.

Wanneer u persoonsgegevens verstrekt aan FWS, bent u zelf verantwoordelijk voor de juistheid en het actueel houden van persoonsgegevens. FWS is, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor onjuistheden of gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van door jouw verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.

Contact

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. 

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Die kennis gebruiken wij om onze website te optimaliseren voor onze bezoekers. Met Google hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Publicatie

Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet.

Verstrekking aan derden

FWS werkt samen met organisaties die ons helpen bij het uitvoeren van activiteiten. Deze organisaties leveren diensten, zoals het verzenden van e-mails namens ons. In sommige gevallen hebben deze organisaties toegang tot enkele van uw persoonsgegevens zodat ze services aan u kunnen leveren namens ons. Deze bedrijven mogen jouw persoonsgegevens niet gebruiken voor hun eigen doeleinden. Daarnaast kan FWS uw persoonsgegevens verstrekken aan zusterorganisaties van FWS, waaronder Stichting Dranken Nederland. Zij mogen jouw gegevens alleen verwerken voor zover dat niet onverenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. 

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. 

Bewaartermijn

We zullen uw persoonsgegevens zolang bewaren als nodig is om te kunnen voldoen aan de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist is.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

FWS behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Omdat we niet uitsluiten dat onze dienstverlening in de toekomst verandert, kan ook deze verklaring wijzigen. Wij raden u aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. De datum van de laatste aanpassing staat eerder op deze pagina vermeld. 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 

Heeft u ons eerder toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, dan heeft u altijd het recht deze toestemming weer in te trekken. 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

Vragen

Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op via info@fws.nl.